Har du forslag til en specifikation?

Besøg vores høringsportal her

Om Fokus Fødevarer

Fokusfødevarer.dk er et elektronisk "værktøj", der indeholder kravspecifikationer med informationer om konventionelle og økologiske frugt og grøntsager, grise-, okse- og kalvekød, pålæg og fjerkræ. Formålet med Fokusfødevarer.dk er, at skabe gennemsigtighed i og udvikle produktkvaliteten indenfor foodservicebranchen, så producenter, leverandører og slutbrugere får et bedre beslutningsgrundlag ved udbud og i samhandelen med fødevarer.

Fokus Fødevarer er skabt i et tæt samarbejde mellem foodservice branchens slutbrugere, indkøbs- og interesseorganisationer, grossister og producenter. De deltagende parter har alle bidraget økonomisk til etableringen og til den løbende opdatering af Fokus Grønt, Kød, Pålæg og Fjerkræ. De primære bidragsyderne og medlemmer af Fokus Fødevarer, fremgår med logo på FF’s website.

Sådan er vi organiseret

FoodSam
Styregruppe
Konsulenter
FaggruppeGrønt
FaggruppeKød
FaggruppePålæg
FaggruppeFjerkræ
FaggruppeNye prod. kategorier
Fokus koder til brug for udbudsgiver/slutbrugere, grossister & leverandører

Organiseringen i Fokus Fødevarer

Fokus Fødevarer er organiseret i faggrupper indenfor de enkelte produktkategorier, en styregruppe samt foodsam. Faggrupperne står for udvikling af nye af kravsspecifikationer samt opdatering af eksisterende, hvor tilknyttede fagkonsulenter er ansvarlige for arbejdet i faggrupperne.

Styregruppen er ansvarlig for at Fokus Fødevarer drives ud fra en økonomisk stærk forretningsmodel og dermed prioritering af aktiviteter, daglig drift samt den fremtidige udvikling. Endelig er FoodSam den øverste instans som godkender de overordnede retningslinjer og rammer for Fokus Fødevarer.

Faggrupperne i Fokus Fødevarer

Udarbejdelse af nye kravsspecifikationer samt ændring af eksisterende: Faggrupperne har til opgave at tilsikre, at kravspecifikationerne i Fokus Fødevarer løbende opdateres og afspejler markedets behov for kravspecifikationer.

Faggruppen drøfter på baggrund af udbudsmarkedet behovet for udvikling af nye kravsspecifikationer der bør udvikles og indstiller på den baggrund til styregruppen, hvilke kravspecifikationer, der ønskes udarbejdet. I faggruppernes arbejde, ligges der som udgangspunkt hovedvægt på slutbrugernes behov og ønsker. Eksterne aktører kan også rette henvendelse til fokusfødevarer.dk, såfremt der er ønske om udvikling om ny kravsspecifikation.

For at få det rette beslutningsgrundlag for udarbejdelse af ny kravspecifikation benyttes følgende tjekliste:

Kravspecifikation navn Varenr. og produktdatablad fra flere leverandører indsamles Flere grossister mener at produktet har betydelig volumen indenfor given produktkategori eller aktualitet Flere offentlige ordregivere har et ønske om at bruge produktet i en betydelig volumen
Ex. Persille, Brebdl.
Ex. Tykkam, kort.

Ved udarbejdelse af ny kravsspecifikation benyttes følgende procedure:

  • Faggruppen ønsker ny specifikation udviklet.
  • Ovenstående tjekliste benyttes - Varenummer og produktdatablad fra flere leverandører indsamles.
  • På baggrund af ovenstående beslutter faggruppen, om den nye kravspecifikation ønskes udviklet og indstiller til styregruppen, at kravspecifikationen udvikles.
  • Efter godkendelse fra styregruppen udvikles kravspecifikationen, hvis indhold kommenteres og godkendes af faggruppen.
  • Fra leverandørsiden indkaldes prøver til fotografering af produktet bag specifikationen, der fotograferes i samme tilstand som ved modtagelsen hos slutbrugeren.
  • Kravspecifikationen offentliggøres herefter på høringsportalen på fokusfødevarer.dk hvor interesserede har mulighed for at indsende kommentarer. Efter 4 uger på høringsportalen vurderer faggruppen de indkomne kommentarer, og om de giver anledning til ændringer af kravspecifikationen.
  • Herefter lægges den færdige kravspecifikation tilgængelig på Fokus Fødevarers specifikationssider.

Ændringer af kravsspecifikationer

Ændringer af kravspecifikationer sker på baggrund af generelle ændringer i markedet, hvilket eksempelvis kan være nye standarder for kødudskæringer, lovgivningsmæssige krav ect. Ændringen sker kun såfremt der i faggruppen er konsensus omkring en sådan ændring.

Der afholdes to møder i hver faggruppe (forår og efterår). Ved behov for opfølgning og beslutning mellem møder sker dette i skriftlig procedure, herunder Styregruppens beslutning om udvikling af evt. nye specifikationer. Yderligere opfølgning kan også ske ved brug af telefonmøder i faggrupperegi.

Faggruppernes repræsentanter

Faggrupperne (Fokus Kød, Fokus Pålæg, Fokus Grønt og Fokus Fjerkræ) er repræsenteret ved fagpersoner fra ordregiver (kommuner – regioner), tilbudsgiver (grossister) og leverandør- /producentleddet (leverandører inden for de enkelte produktkategorier), hvilket betyder at hele værdikæden er repræsenteret. Det er vigtigt, at der er en hensigtsmæssig fordeling af henholdsvis ordregiver/tilbudsgiver og leverandør.

Alle, der ønsker at bidrage i arbejdet omkring udvikling og vedligeholdelse af Fokus Fødevarer kravsspecifikationerne, har derfor umiddelbar adgang til dette, såfremt de repræsenterer en virksomhed/aktør med relevans for det enkelte område og har en faglig/relevant tilgang til den enkelte faggruppe. Optimalt vil der være 12-16 personer i faggrupperne.

Faggruppperne selvsupplerer med nye medlemmer. Henvendelse om medlemskab af en faggruppe kan dog også ske på info@fokusfødevarer.dk

Alle deltagende parter i faggrupperne opfordres til at bidrage økonomisk til fællesskabet. For yderligere information omkring dette, kontakt venligst fokusfødevarer.dkinfo@fokusfødevarer.dk

Yderligere om deltagerne i faggrupper:

Mere om faggruppedeltagerne

Styregruppen i Fokus Fødevarer

Det er Styregruppens opgave at tilsikre, at Fokus Fødevarer udvikles løbende i henhold til ønsker og gældende lovgivning – vel at mærke inden for de økonomisk mulige rammer. Det er styregruppen der er ansvarlig for den daglige drift, at der er det rette økonomiske fundament samt kommunikation med faggrupper, konsulenter, FoodSam samt al øvrige kommunikation til Fokus Fødevarer’s interessenter. Styregruppen har i øvrigt til opgave at tilsikre den nødvendige markedsføring, websiteudvikling mv. og ikke mindst at Fokusfødevarer.dk også i fremtiden vil være et stærkt og tidssvarende produkt.

Styregruppen står for prioritering og beslutning om udarbejdelse af nye kravspecifikationer på baggrund af de enkelte faggruppers anbefalinger, ligesom gruppen godkender ændringer/opdateringer af eksisterende kravspecifikationer, som har et mere betydeligt omfang.

Styregruppens repræsentanter

Styregruppen er ligesom faggrupperne sammensat af repræsentanter fra henholdsvis ordregiver, tilbudsgiver og leverandør. Der skal ligesom i faggrupperne, også her være en hensigtsmæssig fordeling af repræsentanter fra ordregiver, tilbudsgiver samt leverandører.

Alle, der ønsker at bidrage i arbejdet omkring udvikling og vedligeholdelse af Fokus Fødevarers kravsspecifikationerne, har derfor umiddelbar adgang til dette, såfremt de repræsenterer en virksomhed/aktør med relevans for det enkelte område.

Alle repræsentanter bør bidrage økonomisk til fællesskabet. Styregruppen udgøres i dag af 7 personer. Styregruppen indstiller nye repræsentanter i gruppen til FoodSam, som har det overordnede ansvar for at tilsikre en ligevægtig sammensætning af styregruppen. Henvendelse om deltagelse i Styregruppen sker på info@fokusfødevarer.dk til FoodSams videre beslutning.

Yderligere om deltagerne i Styregruppen:

Mere om styregruppedeltagerne

FoodSam

FoodSam fungerer som overordnet bestyrelse for Fokusfødevarer.dk og deltagerne er repræsentanter fra grossistledet samt repræsentanter fra leverandørsiden. Fremadrettet vil Foodsam ved udvalgte møder have deltagelse fra offentlige ordregivere. FoodSam er ansvarlig for at sikre at alle parter i værdikæden er hensigtsmæssigt repræsenteret og har det overordnede ansvar for Fokus Fødevarers økonomi og organisering.